جهت انجام مشاوره در امور مشارکت در ساخت ، تهاتر ، طراحی ، نظارت ، اجرا و تنظیم قرارداد ها به شماره های زیر در ارتباط باشید.